Cordoba

The Cordoba is...

Modelsort icon Series Size Type
12 Natural Fusion 12 frets
45R Espana 19-fret  nylon acoustic
C9 Iberia
Clarita Loriente