Cordoba

The Cordoba is...

Model Series Sizesort icon Type
C9 Iberia
Clarita Loriente
12 Natural Fusion 12 frets
45R Espana 19-fret  nylon acoustic