Cordoba

The Cordoba is...

Modelsort icon Series Size Type
Clarita Loriente
C9 Iberia
45R Espana 19-fret  nylon acoustic
12 Natural Fusion 12 frets